Rekrutacja

REKRUTACJA

1. Członkiem grupy może zostać każda pełnoletnia osoba interesująca się historią 101 Dywizji Powietrznodesantowej w czasie Drugiej Wojny Światowej i pragnąca popularyzować dokonania tej jednostki.

W wyjątkowych wypadkach członkiem grupy może zostać osoba niepełnoletnia, jednak musi mieć rekomendację co najmniej dwóch członków grupy oraz pisemną zgodę Rodziców lub Opiekunów na uczestnictwo w działaniach grupy.

2. Osoba kandydująca do grupy, musi mieć rekomendację co najmniej jednego stałego członka grupy. Pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kandydat musi zadeklarować i umotywować zamiar uczestniczenia w grupie, oraz wykazać się wiedzą o formacji odtwarzanej przez grupę. W rozmowie musi brać udział dowódca i osoba rekomendująca kandydata.

3. Decyzję o przyjęciu kandydata na staż rekrucki podejmuje dowódca.

4. Po zaakceptowaniu, kandydat jest zobowiązany do aktywnego działania na rzecz grupy i uczestnictwa w jej projektach, w celu osiągnięcia pełnego członkostwa. Okres ten trwa 1 rok i zwany jest stażem rekruckim. W przypadku osób niepełnoletnich staż rekrucki może zostać wydłużony do czasu osiągnięcia pełnoletności przez kandydata. Osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o przyjęcie na staż rekrucki jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Rodziców/Opiekunów.

5. W czasie trwania stażu rekruckiego, rekrut zobowiązany jest do skompletowania podstawowego, niezbędnego do działań w grupie, oporządzenia, wyposażenia i umundurowania. Do czasu skompletowania w/w elementów, rekrut może uczestniczyć w oficjalnych prezentacjach grupy jedynie za zgodą Dowódcy. Grupa udziela rekrutowi pełnego wsparcia i pomocy w skompletowaniu i zakupach potrzebnych przedmiotów.

6. W okresie rekruckim, kandydat musi przygotować się merytorycznie do odtwarzania żołnierza 101szej dywizji powietrznodesantowej, poprzez zgromadzenie informacji o jednostce i jej działaniach. W trakcie tego okresu aktywność i zaangażowanie rekruta podlega ocenie Dowódcy. Dowódca może wnioskować o zawieszenie lub wydłużenie okresu rekruckiego na okres dłuższy niż rok, jeśli aktywność/zaangażowanie rekruta w działania grupy zostanie przez niego oceniona jako niewystarczająca.

7. Po zakończeniu stażu rekruckiego, rekrut staje się członkiem stałym grupy. Ma prawo do uczestniczenia w oficjalnych wystąpieniach i działaniach grupy. Ma także prawo wypowiadania się w kwestiach organizacyjnych.

MINIMUM OPORZĄDZENIA I UMUNDUROWANIA WYMAGANE U REKRUTA
hełm M2 (preferowany) lub M1C – w obu przypadkach z linerem spadochronowym,
mundur M42 (Jump Suit, Reinforced + 101st Patch),
buty (Boots, Jumper, Parachute),
pas (Belt, Pistol; Belt, Cartridge),
szelki (Suspenders, Field),
manierka z pokrowcem (Canteen; Cover, Canteen),
opatrunek z pokrowcem (First-Aid Packet, Carlisle; Pouch, First-Aid Packet),
łopatka z pokrowcem (Tool, Entrenching; Cover, Tool, Entrenching).
broń (US Rifle, Cal. .30, M1)

Aby uczestniczyć w pierwszej imprezie grupowej wymagane jest posiadanie całego ww. „minimum” oporządzenia. Oczywiście 1-2 brakujące rzeczy z w.w. „minimum” można spróbowac pożyczyć od członków Grupy przed imprezą.

_____________________________________________________________________________________

REGULAMIN

1. Każdy członek stały jest zobowiązany do aktywnego działania na rzecz grupy i uczestnictwa w jej projektach.

2. Członkowie stali zobowiązani są do opłacania składek.

3. Przyjaciele grupy uczestniczą w działaniach grupy na indywidualnie ustalonych zasadach, jednak bez prawa decydowania o sprawach grupy.

4. Zachowanie członka GRH 101 Airborne podczas publicznych imprez, na których pojawia się grupa, musi być godne i kulturalne. Jesteśmy bowiem grupą odtwarzającą historię i oddającą cześć uczestnikom wydarzeń z minionych lat.

5. Struktura GRH 101 Airborne oparta jest na drużynie piechoty spadochronowej. Każdy członek jest zobowiązany do przyswojenia sobie wiedzy niezbędnej do uczestnictwa w ćwiczeniach i rekonstrukcjach (sygnały ręczne, musztra, podstawy taktyki na szczeblu drużyny). Wspólne szkolenie powinno być priorytetem, dzięki któremu rośnie morale i identyfikacja z grupą, kształtują się koleżeńskie relacje.

6. Podczas imprez grupy (rekonstrukcje z publicznością, imprezy wewnętrzne) obowiązuje droga służbowa, oparta na strukturze grupy: podwładny – przełożony. W określonych miejscach i czasie zabronione są inne formy wzajemnych relacji członków grupy.

7. Członek stały uczestniczy co najmniej w 2 spotkaniach wewnętrznych i 1 imprezie publicznej w roku.

8. Zachowania łamiące zasady regulaminu będą podlegały ocenie Dowódcy. To samo odnosi się do nieusprawiedliwionej nieobecności na imprezach, uznanych za obowiązkowe dla grupy. Dowódca ma prawo wyznaczania kar zależnie od skali wykroczenia. Ekstremalne i skandaliczne zachowania będą skutkowały natychmiastowym usunięciem z szeregów grupy.

Niedozwolone jest:
Stosowanie przekleństw i wulgaryzmów, szczególnie w czasie kontaktów z publicznością,
zachowanie wykraczające poza granice dobrego smaku i kultury osobistej,
agresywne zachowanie i obrażanie innych osób,
spożywanie alkoholu w czasie trwania rekonstrukcji,
noszenie umundurowania /wyposażenia innego niż ustalony na daną imprezę (ewentualne odstępstwa reguluje Dowódca),
publiczne używanie telefonów komórkowych w czasie rekonstrukcji.

Kary
– Upomnienie (do 3 razy sztuka)
– Nagana przed całą grupą
– Grzywna (w szczególnych przypadkach)
– Prace na rzecz grupy
– Inne zobowiązania
– Kary fizyczne (ćwiczenia, warty, itp)
– Degradacja usunięcie ze stanowiska
– Degradacja do stażu rekruckiego
– Zawieszenie praw członkowskich (brak głosu w ważnych sprawach, brak wstępu na rekonstrukcje)
– Usunięcie z grupy

Dowódca przydziela odpowiednie kary wedle jego uznania, stosując wymienione powyżej lub podobne.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Close